Có được sử dụng đồng thời cả hai hình thức hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy?

CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÓ ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỒNG THỜI CẢ HAI HÌNH THỨC HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VÀ HÓA ĐƠN GIẤY

 

Cùng với sự phát triển chung của kinh tế 4.0, hóa đơn điện tử đang dần thay thế hóa đơn giấy truyền thống. Hóa đơn điện tử là giải pháp cho doanh nghiệp thời công nghệ, mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý. Sử dụng hóa đơn điện tử mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiết giảm thời gian, chi phí cho Doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính thuế để từ đó tối đa hóa hoạt động kinh doanh.

        Tuy nhiên một số doanh nghiệp khi triển khai thí điểm thực hiện hóa đơn điện tử thì vẫn còn tồn một lượng hóa đơn giấy đã đặt in chưa sử dụng hết. Vậy, Doanh nghiệp có thể sử dụng song song hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử tại cùng một đơn vị không?

         Trong bài viết này, tác giả sẽ hướng dẫn Doanh nghiệp giải đáp vướng mắc cho trường hợp trên như sau:

        Theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

       Theo quy định tại Khoản 3 Điều 35 Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ quy định về hiệu lực thi hành hóa đơn điện tử.

      Theo quy định tại Khoản 1, 3 Điều 26; Khoản 1, 2 Điều 27 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

      Theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

      Trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.

      Trong thời gian nêu trên, trường hợp cơ quan thuế chưa thông báo doanh nghiệp chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP thì doanh nghiệp vẫn áp dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành. doanh nghiệp có thể đồng thời cùng lúc sử dụng nhiều hình thức hóa đơn khác nhau theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 04/2014/NĐ-CP. Nhà nước khuyến khích sử dụng hình thức HĐĐT.

     Trường hợp doanh nghiệp còn hóa đơn đặt in đã thông báo phát hành và vẫn có nhu cầu tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp thì tiếp tục áp dụng hóa đơn đặt in theo quy định tại các Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ.

            (Các nội dung hướng dẫn nêu trên được hướng dẫn tại công văn số 48825/CT-TTHT ngày 24 tháng 06 năm 2019 của Cục Thuế TP Hà Nội vv dùng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy)

PHÒNG TUYÊN TRUYỀN HỖ TRỢ NNT