Thông tin về thời hạn bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử

THÔNG TIN VỀ THỜI HẠN BẮT BUỘC ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ


Khoản 2 Điều 151 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/07/2020 quy định như sau:

2. Quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2022; khuyến khích cơ quan, tố chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022.


Khoản 2 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 20/06/2015, quy định áp dụng văn bản pháp luật:

"2. Trong trưòng hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn."


=> Căn cứ quy định nêu trên, thời hạn bắt buộc doanh nghiệp thực hiện hóa đơn điện tử là ngày 01/07/2022.Tuy nhiên, nhà nước khuyến khích doanh nghiệp áp dụng quy định về hóa đơn điện tử trước ngày 01/07/2022.


Hiện nay, các cơ quan có thẩm quyền đang hoàn thiện dự thảo các Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật quản lý Thuế số 38/2019/QH14 để trình Chính phủ xem xét ban hành (Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật)


Tuy nhiên doanh nghiệp nên phát hành và làm quen với hóa đơn điện tử sớm để tiết kiệm chi phí, hạn chế rủi ro mất mát. Doanh nghiệp nào chưa dùng ngay thì vẫn nên phát hành 1 gói nhỏ để cán bộ thuế hoàn thành chỉ tiêu cấp trên giao (Nhớ hàng quý báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn)


Về vấn đề cách số, lùi ngày thì giải pháp tối ưu và an toàn nhất hiện nay là dùng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy. Các đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử đang siết chặt việc để cách số theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế.


Tham khảo công văn số 2543/CT-TTHT ngày 19/08/2020 của cục thuế tỉnh Bắc Ninh về thời hạn sử dụng hóa đơn điện tử

http://bacninh.gdt.gov.vn/wps/wcm/connect/ee5b910a-9e86-4114-96a5-7fe2e376eaa4/2543-CT-TTHT.PDF?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACEee5b910a-9e86-4114-96a5-7fe2e376eaa4