Xuất hóa đơn điện tử có được đính kèm bảng kê giấy?

Xuất hóa đơn điện tử có được đính kèm bảng kê bằng giấy khi xuất bán cho khách hàng hay không?

---> Căn cứ:

– Tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011

– Khoản 1, 2 Điều 19 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2013


---> Theo đó:

– Hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu trang sau của hóa đơn có hiển thị: cùng số hóa đơn như của trang đầu (do hệ thống máy tính cấp tự động); cùng tên, địa chỉ, MST của người mua, người bán như trang đầu; cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu; kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo trang truoc - trang X/Y” (trong đó X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó).

– Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không bị giới hạn về số dòng trên một tờ hóa đơn nên hóa đơn điện tử không lập kèm bảng kê bằng giấy.

Doanh nghiệp không được lập hóa điện tử không có danh mục hàng hóa mà lại kèm theo bảng kê hàng hóa bản giấy cho khách hàng.

---> Chi tiết:

– Công văn 78552/CT-TTHT ngày 28/11/2018 về hóa đơn phụ tùng thay thế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

– Công văn số 820/TCT-DNL ngày 13/3/2017 của Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử có hướng dẫn về việc lập hóa đơn điện tử có số dòng nhiều hơn một trang.

– Công văn 68/TCT-CS ngày 05/01/2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành

– Công văn 83917/CT-TTHT ngày 24/12/2018 về xuất hóa đơn điện tử kèm theo bảng kê do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành